บริษัท ไทยเมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
โทร 090-225-8447, 087-490-3229, 061-952-9993
  • th
  • ตรวจพลังงาน
  • ตรวจพลังงาน
  • ตรวจพลังงาน
  • ตรวจพลังงาน

ตรวจพลังงาน

บริษัท ไทยเมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

OUR SERVICES

- ตรวจวัดประสิทธิภาพและสมรรถนะหม้อไอน้ำ Boiler Efficiency and Performance Test

- ตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

- ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุม

- ตรวจสอบและรับรองแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารควบคุมอนุรักษ์พลังงาน BEC

- จัดทำรายการคำนวณสมดุลพลังงาน Energy Balance

- ให้คำปรึกษาในการประหยัดพลังงานในโรงงานและอาคาร

บริการตรวจสอบและรับรองด้านพลังงาน

การตรวจสอบและรับรองการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (Energy Manangement System Audit) เป็นเครื่องมือเพือยืนยันว่าองค์กรที่ถูกตรวจประเมิน (Audit) มีการจัดการและการปฏิบัติด้านพลังงานที่เหมาะสม เพียงพอที่จะนำไปสู่เป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ อีกทั้งหากนำการตรวจประเมินที่เป็นระบบมาใช้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance) ด้านพลังงานขององค์กร โดยชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการจัดการพลังงานนำไปสู่การขยายผลและการปรับปรุงที่เหมาะสมต่อไป โดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 กำหนดให้มีทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบและรับรอง (Certification Audit) โดยในส่วนของการตรวจสอบและรับรองนั้นระบุให้ "เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือ นิติบุคคลที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอนุญาติ มีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนด ระบบการจัดการพลังงานเป็นระบบที่ทำให้เรามั่นใจในการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียจากการใช้พลังงานที่สูญเปล่าและเพิ่มศักยภาพพลังงานที่นำมาใช้ รวมถึงการอบรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่ใช้พลังงาน ซึ่งระบบการจัดการพลังงานนั้นเหมาะกับอาคารหรือโรงงานควบคุมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อการดำเนินธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างสูง เพื่อให้มีการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสิ้นเปลืองหรือพลังงานหมุนเวียน ทางบริษัทของเราจึงเห็นความสำคัญของระบบการจัดการพลังงานที่จะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า โดยทางบริษัทจึงทำการศึกษาและดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานพร้อมด้วยวิธีการและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พวกเรามีพลังงานใช้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

บริการตรวจสอบและรับรองด้านพลังงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมการจัดการพลังงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ไทยเมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 89/127 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

สาขาอุดรธานี : 138/6 ซ.น้ำแซบ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 090-225-8447, 087-490-3229, 061-952-9993

อีเมล : praphon.tmec@gmail.com

บริการของเรา
บริการตรวจสอบด้านพลังงาน, ตรวจพลังงาน

รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานด้านต่างๆ ส่งเสริมการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน

สอบถาม
บริการรับรองด้านพลังงาน, ตรวจพลังงาน

บริการตรวจสอบและรับรองแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารควบคุมอนุรักษ์พลังงาน BEC

สอบถาม
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน, ตรวจพลังงาน

บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุม ให้คำปรึกษาฟรี

สอบถาม
Energy Auditor Thailand, ตรวจพลังงาน

รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน มีใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สอบถาม
บริษัทผู้ตรวจสอบและการจัดการพลังงาน, ตรวจพลังงาน

ให้บริการเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และการผลิตพลังงาน บริการจัดทำรายงานแผนและเป้าหมาย ในการจัดการพลังงาน

สอบถาม
ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน, ตรวจพลังงาน

ให้บริการเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และการผลิตพลังงาน บริการจัดทำรายงานแผนและเป้าหมาย ในการจัดการพลังงาน

สอบถาม
บริการตรวจวัดการใช้พลังงาน, ตรวจพลังงาน

ให้บริการเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และการผลิตพลังงาน

สอบถาม
บริการจัดทำรายงานแผนจัดการพลังาน, ตรวจพลังงาน

สำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงาน ตรวจวัดการใช้พลังงาน จัดอบรมและจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

สอบถาม
บริการจัดทำเป้าหมายการจัดการพลังาน, ตรวจพลังงาน

บริการจัดทำเป้าหมายการจัดการพลังงาน อนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และการผลิตพลังงาน

สอบถาม
บริการผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน, ตรวจพลังงาน

ให้บริการผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สอบถาม
บริการตรวจรับรองพลังงานทดแทน, ตรวจพลังงาน

ให้บริการตรวจรับรองพลังงานทดแทน โดย ผู้ชำนาญการ ผู้ตรวจสอบพลังงาน กรมพลังงาน

สอบถาม
บริการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน, ตรวจพลังงาน

บริการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน ได้มีการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องปฏิบัติตาม

สอบถาม
บริการรับตรวจพลังงาน

ตรวจสอบและรับรอง ระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด ตามประกาศกระทรวงพลังงาน

สอบถาม
บริษัทรับตรวจสอบการจัดการพลังงาน, ตรวจพลังงาน

บริการตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สอบถาม
บริการให้คำปรึกษาด้านพลังงาน, ตรวจพลังงาน

ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงาน

สอบถาม
บริษัทจัดการพลังงาน, ตรวจพลังงาน

บริษัทที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัทเหล่านี้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท ไทยเมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
ผู้ติดต่อ:
Praphon
ที่อยู่:
เลขที่ 89/127 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 (สำนักงานใหญ่)
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
090-225-8447
087-490-3229
061-952-9993
อีเมล์:
praphon.tmec@gmail.com
ไลน์ไอดี:
สาขาอุดรธานี
ชื่อสาขา:
สาขาอุดรธานี
ที่อยู่:
เลขที่ 138/6 ซ.น้ำแซบ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000